ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

1. Σπινθηρογράφημα Ντοπαμινεργικών υποδοχέων με 123I – ioflupane (Datscan), για ανίχνευση Παρκινσοειδών συνδρόμων π.χ (Parkison’s disease).

 

2. Σπινθηρογράφημα αιματώσεως φλοιού εγκεφάλου, με 99m Tc – HMPAO, για ανίχνευση Ανοϊκών συνδρόμων (Alzheimer’s disease).