ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

1. Σπινθηρογράφημα αιματώσεως μυοκαρδίου σε κόπωση ή /και ηρεμία με 99mTc- MYOVIEW ή SESTAMIBI

2. Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία με 99mTc- Pyrophosphate σε κόπωση ή/και σε ηρεμία

3. Ραδιοισοτοπική ανίχνευση Καρδιακής Αμυλοείδωσης με 99mTc- Pyrophosphate/DPD

4. Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης βιώσιμου μυοκαρδίου , μετά από έμφραγμα

5. Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης παθολογικής μυοκαρδιακής παρασυμπαθητικής νεύρωσης με 123I- MIBG