ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
1. Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς – 99m Tc – Pertechnetate

2. Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών αδένων με 99m Tc- SESTAMIBI

3. Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης παραγαγγλιώματος – φαιοχρωμοκυττώματος – με 123I -MIBG και επινεφριδίων